Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 1. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej może być prowadzona pod warunkiem:
 • zachowania selektywności dostępu do zbioru informacji
 • zabezpieczenia zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych
 • zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą
 • rejestrowania historii zmian i ich autorów
 1. Dokumentacja medyczna (wersja papierowa jak i elektroniczna) musi zawierać następujące elementy:
 • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • informację o zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym świadczenia (ze wskazaniem odpowiedniej komórki organizacyjnej),
 • opis stanu zdrowia i udzielonych świadczeń,
 • datę sporządzenia.
 1. Przy elektronicznej dokumentacji medycznej zachowujemy możliwość wydruku dokumentów.
 2. Sporządzanie i podpisywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej polega na zapisywaniu danych na informatycznym nośniku danych
 3. Dokumentacja w wersji elektronicznej może mieć dowolny format, ale struktura jego ma być sporządzona w formacie XML w celu zachowania czytelności i standaryzacji zapisu danych.
 4. Dokumentację medyczną podpisuje pracownik zakładu zgodnie z uprawnieniami zawodowymi.
 5. W przypadku kiedy do elektronicznej dokumentacji należy załączyć inne dokumenty, w tym wyniki badań, zdjęcia radiologiczne czy też dokumenty podpisane odręcznie, wówczas należy dokonać digitalizacji tych dokumentów.

Oznacza to, że:

osoba wskazana przez kierownika zakładu przenosi te dokumenty na informatyczny nośnik danych, osoba ta potwierdza zgodność z oryginałem materiałów przetworzonych do postaci elektronicznej; następnie wskazana osoba umieszcza zdigitalizowane dokumenty w elektronicznych zbiorach danych, w sposób zapewniający dostęp a tym samym powiązanie pomiędzy dokumentami

Przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej w Saska Med Sp. z o.o.

 1. Elektroniczna dokumentacja medyczna może być przechowywana w momencie jej utrwalenia czyli po zapisaniu jej na informatyczny nośnik danych, w sposób zapewniający odczytanie wszystkich informacji zawartych w tej dokumentacji aż do zakończenia okresu jej przechowywania .
 2. Elektroniczna dokumentacja medyczna tzw. wewnętrzna przechowywana jest w zakładzie w którym została sporządzona, czyli w Saska Med Sp. z o.o.
 3. Dokumentacja zewnętrzna, w postaci zleceń lub skierowań, pozostaje w zakładzie, który zlecone świadczenia zdrowotne zrealizował.
 4. Saska Med Sp z o.o. przechowuje elektroniczną dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 • Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
 • Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
 • Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia
 1. W przypadku kiedy okres trwałości zapisu na informatycznym nośniku danych jest krótszy od wymaganego okresu przechowywania, wówczas Saska Med Sp. z o.o. musi utrwaloną na nośniku dokumentację medyczną przenieść na inny informatyczny nośnik danych, przed upływem gwarantowanego okresu trwałości zapisu
 2. Informatyczny nośnik danych, z którego przeniesiono dokumentację medyczną zostaje poddany modyfikacjom w celu uniemożliwienia jej odtworzenia.
 3. Zakończoną elektroniczną dokumentację wewnętrzną przechowuje archiwum Saska Med
 4. W czasie przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej Saska Med Sp. z o.o. zobowiązany jest do ustalenia daty jej utrwalenia tj. daty zapisania dokumentacji na informatycznym nośniku danych
 5. Saska Med Sp. z o.o. po upływie okresów przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej zobowiązany jest do zniszczenia w/w dokumentacji w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczyła.
 1. Saska Med Sp. z o.o. przed przystąpieniem do niszczenia dokumentacji medycznej po upływie okresów jej przechowywania zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o planowanym zniszczeniu jego dokumentacji medycznej, po czym może wydać dokumentację za pokwitowaniem na wniosek pacjenta, bądź też jego przedstawiciela ustawowego, czy też osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego śmierci.
 2. Po upływie wymaganego okresu przechowywania dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej zostaje w sposób nieodwracalny usunięta z nośnika informatycznego.

Podmiot leczniczy zabezpiecza elektroniczną dokumentację medyczną w następujący sposób:

 • Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej mają jedynie osoby upoważnione
 • Jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem
 • Stosuje metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana
 • Dokonuje okresowych ocen skuteczności tych sposobów
 • Dokonuje systematycznych analiz zagrożeń
 • Zakończoną dokumentację przechowuje archiwum Zakładu
 • Dokumentacja przechowywana w archiwum jest ewidencjonowana na podstawie numeru kartoteki pacjentów
 • Po upływie okresów jej przechowywania dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła