Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z zm.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

  • do wglądu w przychodni
  • poprzez sporządzenie jej kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem  zwrotu  po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. Wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej prosimy składać w rejestracji Kliniki. Czas realizacji wynosi do 7 dni roboczych. Przygotowaną dokumentację można odbierać w godzinach pracy Kiniki za okazaniem dowodu tożsamości.

Za tak sporządzoną dokumentację obowiązuje opłata – w wysokości naliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.) oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  • 0,81 zł za 1 stronę kopii,
  • 8,13 zł za 1 stronę odpisu.

Odmowa wydania dokumentacji medycznej wymaga pisemnego podania przyczyny.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej oraz w Rejestracji Kliniki.

DO POBRANIA: Wniosek wraz z upoważnieniem o wydanie kopii dokumentacji medycznej

DO POBRANIA: Wniosek wraz z upoważnieniem o wydanie oryginału dokumentacji medycznej